Veszít zsír fupa. Wilbur Smith 04 - A küldetészalok-szallas.hu - Free Download PDF


Download Wilbur Smith 04 - A küldetés. Gyönyörő, szeretı, hőséges és igaz; Nincs a világon senki, csak veszít zsír fupa vagy. Két magányos ember jött le a magas hegyekbıl. Viseltes szırmékbe voltak öltözve, bırsisakjuk fülvédıjét az álluk alá szíjazták a hideg ellen. Szakálluk nyíratlan volt, arcukat szél cserzette. Csekély málhájukat a hátukon cipelték. Nehéz, veszélyes utat tettek meg, míg ide elértek.

Much more than documents.

Bár ı ment elıl, Merennek halvány sejtelme se volt, merre járnak, és azt sem tudta, miért jöttek el ily messzire. Ezt csak a mögötte ballagó öreg tudta, aki még nem látta elérkezettnek az idıt, hogy felvilágosítsa. Mióta eljöttek Egyiptomból, tengereken és veszít zsír fupa, széles folyókon keltek át, átszeltek hatalmas síkságokat és erdıségeket.

Különös és veszélyes állatokkal találkoztak meg még különösebb és veszélyesebb emberekkel. Aztán elérték a hegyeket, a csodás hófödte hegycsúcsok és tátongó szakadékok világát, ahol nehéz volt lélegezni a ritka levegıben. Lovaik elpusztultak a csikorgó hidegben, Merennek is lefagyott egy ujja, megfeketedett, aztán rohadni kezdett. Szerencsére nem a jobb kezén, így nem akadályozta sem a veszít zsír fupa, sem az íja használatában.

Meren megállt az utolsó meredély szélén, az öreg odalépett mellé. Köpenye a fehér tigris bundájából készült, melyet Meren terített le veszít zsír fupa nyíllövéssel, mikor az állat megtámadta. Egymás mellett állva néztek le az idegen tájra, a folyókra és a sőrő, zöld dzsungelekre.

Megérkeztünk végre, Mágus? Meren válaszul lekapta hátáról a kardhüvelyt és odamutatta a bırbe karcolt rovátkák hosszú sorait. Életének több mint felét azzal töltötte, hogy a nyomában járva óvta Taitát, de még mindig nem tudta eldönteni, komolyan beszél-e vagy csak ugratja.

Utunk végére értünk? Meren néhány pillanatig bámult utána, aztán csinos, nyílt arca beletörıdı vigyorra húzódott. A szirt tövében éppen megkerültek egy fehér kvarc-tömböt, mikor fuvolázó hang szólalt meg a magasból. Már régen várom, hogy megérkezzetek. Meglepıdve megtorpantak és felpillantottak a párkányra a fejük fölött. Egy gyermeknek tőnı alak ült ott, egy fiú, ki nem látszott idısebbnek tizenegy évesnél.

Furcsa volt, hogy korábban nem vették észre, hiszen jól látható volt: a csillogó kvarcról visszatükrözıdı ragyogó napfény szemfájdítóan sugárzó fénykoszorút vont az alakja köré. A fiú csak mosolygott ostoba megjegyzésén. Pajkos kis majomarcán oly megnyerı volt a mosoly, hogy Meren önkéntelenül viszonozta.

veszít zsír fupa

Még egy kis utat meg kell tennünk. A hideg dacára mindössze egy ágyékkötıt viselt. Sima bıre sötét gesztenyeszínő volt, hátán púp éktelenkedett, mint egy tevéé, groteszk és felkavaró látvány volt. Látta az arcukon a döbbenetet, és megint elmosolyodott.

Leugrott a párkányról, és felnyúlt, hogy megfogja Taita kezét.

Manapság nagyon sok ember túlsúllyal küzd, és minden vágya az, hogy gyorsan lefogyjon. A nagyon gyors súlyvesztés még akkor sem jó, ha ezt akarattal tesszük karcsúságunk érdekében. Sokkal nagyobb lehet azonban a baj, ha a fogyás akaratunktól függetlenül, változatlan étrend mellett következik. Hogyan fogyj egy hét alatt 10 kg-ra: gyorsan és hatékonyan fogyni 7 nap alatt. Fogyni gyorsan és helyesen, akkor a víz.

A következı két napban Ganga sőrő bambuszerdın keresztül vezette ıket. Az ösvény roppant kanyargós volt, nélküle százszor is eltévedtek volna. Ahogy ereszkedtek lefelé, egyre melegebb lett, végre megszabadulhattak szırméiktıl, és fedetlen fıvel folytathatták útjukat.

Taita vékony, ezüstös haja egyenesen hullott alá, Meren fekete fürtjei dúsan göndörödtek. A második napon kijutottak a bambuszerdıbıl, az ösvény sőrő dzsungelben vezetett tovább, ahol a magasban összenıtt növényzet elzárta a napot.

A fülledt, meleg levegıben nedves föld és rothadó növények szaga érzett. Élénk tollazatú madarak repkedtek a fejük fölött, apró majmok cseverésztek makogva a fák felsı ágain, ragyogó színő pillangók lebegtek a virágzó liánok fölött.

veszít zsír fupa

A dzsungelbıl drámai hirtelenséggel sík területre értek ki, körülbelül egy mérföld hosszan nyúlt el a dzsungel szemközti zöld faláig. A tisztás közepén hatalmas építmény emelkedett. A tornyok és teraszok vajsárga kıtömbökbıl épültek, veszít zsír fupa egészet ugyanilyen kıbıl rakott magas fal vette körül, meztelen férfiakat és nıket ábrázoló buja szobrok és dombormővek díszítették.

Az emberi testek összekapcsolódásának minden elképzelhetı módja ott volt abba a sárga kıbe vésve.

Hasizom gyakorlatok - otthon és teremben egyaránt!

Most már kikövezett ösvény vezetett egészen a külsı falban nyíló kapuig. A nehéz tölgyfa kapuszárnyak nyitva álltak.

veszít zsír fupa

Az aszparák már várnak - sürgette ıket Ganga. Beléptek a kapun, s ekkor még Taita is meglepetten pislogott, mert csodálatos kertben találták magukat. A sima zöld pázsitot virágzó bokrok és érett gyümölcstıl roskadozó fák tarkították. Még a növények elismert tudósa, Taita sem ismerte fel az egzotikus fajták mindegyikét. A virágágyások szikrázó színekben tündököltek.

A kapu közelében három fiatal nı ült a gyepen.

Uploaded by

Mikor megpillantották az utazókat, felugrottak és könnyed léptekkel odasiettek hozzájuk. Izgatottan kacagya és táncolva mindkettıjüket megcsókolták és megölelték. Az elsı aszpara karcsú volt, aranyhajú veszít zsír fupa gyönyörő, fehér bıre makulátlan. Én Astrata vagyok mutatkozott be. A második aszparának sötét haja volt és ferdevágású szeme. Bıre áttetszı volt, mint a méhviasz, és fénylı, mint mesteri kézzel csiszolt elefántcsont.

Mikor megcsókolta Taitát, lehelete ugyanolyan illatos volt, mint a kert virágai. Kashyap és Samana mondták, hogy jössz, ık küldtek elébed. Nagy öröm az érkezésed. Wu Lut egyik karjával magához ölelve, Meren visz-szapillantott a kapura. Ganga erdei szellem, most, hogy elvégezte feladatát, visszament a másik világba - magyarázta Taita. Meren elfogadta a magyarázatot. Oly régen élt a Mágus mellett, hogy már a legfurcsább, legtitokzatosabb jelenségeken sem csodálkozott.

Az aszparák bevitték ıket a templomba. A templom belseje hővös és homályos volt a forró és ragyogó napsütés után, áthatotta a Saraswati istennı aranyszobrai elıtt álló füstölıkbıl áradó tömjénillat. Bı, sáfrányszínő köntösbe öltözött papok és papnık imádkoztak elıttük, miközben aszparák suhantak tarka lepkeként az árnyékokban. Némelyik odajött, hogy megcsókolja és megölelje az idegeneket.

Wilbur Smith 04 - A küldetés.pdf

Megcirógatták Meren karjait és mellkasát, megsimogatták Taita szakáilát. Végül Wu Lu, Tansid és Astrata kézen fogták és egy hosszú folyósón a templom lakrészébe kísérték ıket.

Az ebédlıben párolt zöldséget és édes vörösbort szolgáltak fel a két férfinak. Oly régen éltek szőkös koszton, hogy még Taita is mohó veszít zsír fupa evett.

Amikor jóllaktak, Tansid Taitát a számára elıkészített hálókamrába vezette. Segített neki levetkızni, meleg vízzel teli rézkádba állította és lemosta elcsigázott testét.

Úgy bánt vele, mint anya gyermekével, oly természetesen és gyengéden, hogy Taita nem érezte magát kényelmetlenül még akkor sem, mikor a mosdószivacsot a kasztrálás csúf sebhelyén húzta el. Miután szárazra törölte, a gyékényágyhoz kísérte, leült mellé és halkan dúdolt neki, míg az öreg mély, álomtalan alvásba nem zuhant. Wu Lu és Astrata egy másik kamrába vitte Merent. Ahogy Tansid tette Taitával, ık is megfürdették, aztán lefektették aludni.

Meren próbálta ıket magánál tartani, de a kimerültségtıl csak félszívvel igyekezett, és a lányok kuncogva magára hagyták. Pillanatokon belül ıt is elnyomta az álom. Meren a beszőrıdı napfényre ébredt, kipihenten és megújult erıvel.

Nyőtt, elmocskolódott öltözéke eltőnt, helyére friss, bı tunikát készítettek. Alighogy felöltözött, nıi hangokat, gyöngyözı nevetést hallott kintrıl az ajtaja felé közeledni. A két lány porcelántálakkal és nagy kancsó gyümölcslével rontott a szobába. Miközben ettek, Merenhez egyiptomi nyelven szóltak, de egymás közt más nyelveken beszéltek.

  1. A kónyv utolsó oldalain közöljiit a gyakrabban elöforduló, valamint olyan szavak és nevek tudományos átírását, amelyeknél csak diakritikus jelek segítségévellehet az eredeti mássalhangzókat pontosan feltüntetni.
  2. Но одно не давало Фонтейну покоя - то, что Стратмор решил прибегнуть к услугам Халохота.
  3. 50 felett akar lefogyni
  4. Zsírégetés 1 hét
  5. Karcsúsító vakolat

Veszít zsír fupa tőnt, mindegyik az anyanyelvét használja legszívesebben. Astrata jón volt, ami megmagyarázta aranyszıke haját- Wu Lu a messzi Kína jellegzetes, csilingelı nyelvét beszélte. Az étkezés végeztével kivitték Merent a napfényre, oda, ahol egy szökıkút záporozta vizét egy mély medencébe. A két lány ledobta lenge köntösét és meztelenül a vízbe ugrott. Mikor Astrata észrevette, hogy Meren nem követi ıket, kiment érte a partra, hajából és testérıl csurgott a víz.

Nevetve megragadta a férfit, lehúzta róla a tunikát és a medencéhez vonszolta. Wu Lu a segítségére sietett, együtt betuszkolták a vízbe, ahol fröcskölve játszadozni kezdtek vele. Meren hamarosan feladta tartózkodását, és ugyanolyan örömmel, minden szégyenérzet nélkül vett részt a játékban. Astrata megmosta a férfi haját és megcsodálta harcban szerzett sebeinek nyomait izmos testén.

Meren elámult a két lány testének tökéletességén, ahogy hozzádörgölıztek. Kezük egy pillanatra sem pihent a víz alatt. Mikor sikerült felizgatniuk, boldogan visítottak, kihúzták a vízbıl és magukkal vitték egy kis pavilonba a fák alatt. A kıpadlót szınyegek és selyempárnák borították, ide fektették le még nedvesen a medence vizétıl.

Selymes testével egész hosszában Meren hátához simult, a füleit és a nyakát csókolgatta, meleg hasát nekinyomta a férfi fenekének. Kezét elırenyújtva Wu Lut simogatta, aki karját és lábát Meren köré fonta, és a száját csókolta. A két lány mesterfokon őzte a szerelem mővészetét. Kis idı múlva olyan volt, mintha ık hárman eggyé váltak volna, egyetlen hatkarú, hatlábú, háromszájú teremtménnyé olvadtak volna össze. Merenhez hasonlóan Taita is korán ébredt.

Bár kimerítette az utazás, néhány óra alvás visszaadta testi és szellemi erejét. A hajnal fénye töltötte meg a kis szobát, mikor felült a gyékényágyon és rájött, hogy nincs egyedül.

Tansid térdelt a gyékény mellett és mosolyogva köszöntötte: - Jó reggelt, Mágus. Gondoskodtam ételrıl és italról neked. Ha majd csillapítottad étvágyadat, Kashyap és Samana türelmetlenül várják, hogy találkozzanak veled. Hozzád hasonlóan ık is kiváló mágusok.

Samana a templom kertjében várta egy lugasban. Jó kiállású, meghatározhatatlan korú asszony volt, sáfrányszínő köntösben. Dús veszít zsír fupa veszít zsír fupa ıszült a halántékánál, szemébıl végtelen bölcsesség sugárzott. Miután öleléssel üdvözölte, intett Taitának, hogy foglaljon helyet mellette a márványpadon. Érdeklıdött, milyen volt az útja a templomig, és egy darabig még elcsevegett vele, mielıtt azt mondta: - Nagyon örülünk, hogy még idıben érkeztél, hogy találkozhass Kashyap apáttal.

Már nem sokáig lesz a körünkben. İ hívott ide. Tudtam, hogy idehívtak, de azt nem, hogy ki - bólintott Taita. Felállt és kézen fogta Taitát. Zegzugos folyosókon és termeken át vezette, aztán fel egy végtelennek tőnı csigalépcsın, a venlafaxin okozhat- e fogyását végre megérkeztek egy kis kör alakú szobába a templom legmagasabb tornyának tetején.

Körben nyitott volt, északra el lehetett látni a zöld dzsungel fölött egészen a hófödte hegyláncig. A padló közepén párnákkal megrakott puha derékalj volt, azon veszít zsír fupa egy férfi. Kashyap nagyon öreg volt. Világos szeme homályos volt, szája fogatlan, bıre száraz és foltos, mint valami régi pergamen, haja, szakálla és szemöldöke színtelen és átlátszó, mint az üveg.

Kezeit és fejét megállíthatatlan remegés rázta. A halál sötét tigrise már itt ólálkodik körülöttem. Elmegyek, mielıtt lenyugszik a nap. Errıl eddig nem tudtam.

veszít zsír fupa